Neoficiální stránky Hradec Králové

Měsíční archív: Leden 2012

Úřad práce Hradec Králové

Úřad práce v Hradci Králové se nachází na ulici Wonkova a je správním obvodem pobočky na území Královéhradeckého kraje, území okresů jako je Jičín, Náchod nebo Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Úřad práce vykonává všechny úkoly v oblasti zaměstnanosti, zajišťuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele nebo zajišťuje státní sociální podpory. Všechny tyto služby zajišťují pro občany nejen krajské pobočky Úřadu práce, ale i jeho generální ředitelství, které mimo jiné i zajišťuje udělování a odjímání právnickým nebo fyzickým osobám licence ke zprostředkování práce – obvykle se jedná o agentury práce.

Úřad mimo jiné na svých internetových stránkách zřídil elektronickou podatelnu, kde je možné zaslat elektronickou zprávu, která bude okamžitě odeslána na patřičný pracovní úřad. Vzápětí vám bude odpovězeno a vaše otázky nebo dotazy. Elektronická podatelna je velice efektivní hlavně z hlediska jistoty, že zprávu bude ihned doručena.

Pracovní úřad zajišťuje a zveřejňuje několik desítek druhů práce, kterou lze vykonávat bez ohledu na věk nebo pohlaví občana. Všechny tyto nabídky jsou k vidění nejen na internetových stránkách, ale i přímo v budově úřadu, kde vám zároveň pracovníci úřadu mohou odpovědět nebo předat kontakty na případné společnosti, které nabízejí práci. Při výběru práce je ale třeba dbát na to, že některý ze zaměstnavatelů požaduje patřičné vzdělání v oboru.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Katastrální úřad Hradec Králové

Katastrální úřad je správní řád, který vykonává státní správu katastru nemovitostí včetně zápisu práv k daným nemovitostem. Působnost katastrálních úřadu je vymezena na zákonem o zeměměřičských a katastrálních orgánech a územích. Každý kraj včetně Královéhradeckého kraje má svůj vlastní Katastrální úřad, který zodpovídá za nemovitosti, pozemky a jiné. V Hradci Králové se katastrální úřad nachází na ulici Collinova. Úřední hodiny jsou zde vymezeny na dny pondělí, středa a čtvrtek v odpoledních hodinách. V ostatních dnech jsou zde hodiny pro geodety.

Územní působnost je uvedena na internetových stránkách jednotlivých pracovišť společně s jinými důležitými informacemi ohledně zápisu do katastru nemovitostí nebo daní z nemovitostí a otevírací doba na podatelně, tak i pro širokou veřejnost. Na internetových stránkách vám Katastrální úřad nabízí náhled do katastru nemovitostí a umožňuje tak získávat pouze vybrané informace, které se týkají bytových nebo nebytových prostor, parcel, pozemků domů a jiných bytových či nebytových jednotek, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Nahlížení nevyžaduje žádnou registraci a je zcela bezplatné, možnosti nahlížení jsou ale omezené.

Katastrální úřad vykonává nejen správu nemovitostí České republiky, ale mezi jejich kompetence se řadí i projednávání porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky, schvalují změny hranic katastrálního území, vykonávají správu základních správních mapových děl nebo schvalují změny, které se týkají kterékoli nemovitosti.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Krajský úřad Hradec Králové

Krajský úřad je orgánem kraje, který plní úkoly uložené zastupitelstvem. Jeho nejdůležitějšími úkoly je starat se o celý kraj jako o jeden celek včetně obcí, které tuto činnost nemohou vykonávat, protože je nemožné aby zkoordinovali několik subjektů dohromady. Primárním úkolem je tedy koordinování obcí a poskytování pomoci při jejím působení. Pro občany jako takové vykonává Krajský úřad především věci v závislosti na dotacích nebo dotování jejich vlastních projektů za účelem realizace.

Mimo jiné patří mezi úkoly Krajského úřadu vydávat povolení a přijímat žádosti jako žádost o přesun kulturní památky, vydání povolení k provozování kanalizace nebo žádost o udělení státního občanství České republiky a vydává povolení nebo rozhodnutí o pochybnostech nebo o registraci zdravotnického zařízení, povolení o chovu zvěře nebo povolení ke skladování nebo odkupu odpadů.

Krajský úřad má zřízenou datovou schránku, která umožňuje rychlejší, přesnější a snadnější komunikaci mezi zaměstnanci úřadu a veřejnými osobami. Do datové schránky je potřeba se zaregistrovat a poté je možná okamžitá komunikace. Úkony a zprávy, které jsou uskutečněny pomocí datové schránky mají stejné úkony jako učiněné písemně. Podpisy jsou stejně platné pokud Krajský úřad a zákon nepožaduje osobní setkání za účelem podpisu.

Krajský úřad v Královéhradeckém kraji umožňuje pronájem společenských prostor přímo v budově úřadu.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Finanční úřad Hradec Králové

Finanční úřad je územně správní jednotka pro správu daní a zároveň je řízena patřičným finančním ředitelstvím. Finanční úřad Hradec Králové vykonává nejen správu daní, ale i odvody a zálohy na tyto příjmy a ukládá pokuty, spravuje dotace, vymáhá a vybírá pokuty, poplatky, penále nebo jiné úhrady. Za správnou činnost patřičného finančního úřadu je odpovědný ředitel úřadu.

Finanční úřad se nachází v Hradci Králové na adrese U Koruny a jeho úřední hodiny jsou od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. Formuláře, které jsou potřeba k vyplnění daňového přiznání nebo jiné daňové tiskopisy jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách příslušného úřadu nebo na jiných portálech, které se zabývají státní správou. Daňové tiskopisy, které jsou ke stažení platí vždy pouze na aktuální zdaňovací období. Rovněž zde naleznete i vzory jak správně formuláře vyplnit.

Mimo jiné se finanční úřady zabývají i jednotlivými přiznáními jako jsou daně z nemovitosti, daně z dědictví, z příjmu nebo daně z přidané hodnoty a z příjmu fyzických a právnických osob. Dále přijímá potvrzení z banky o zřízení podnikatelských účtů, rozhoduje o námitkách daňového subjektu nebo sepisuje protokoly o ústním jednání v daňové přiznání. Všechny tyto činnosti a ještě mnoho dalších zřizuje a zajišťuje finanční úřad.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Městský úřad Hradec Králové

Městský úřad Hradce Králové se nachází na adrese Československé armády. Městský úřad  - dále jen Magistrát města vykonává samostatné působnosti města, které mu ukládá zastupitelstvo. Magistrát poskytuje služby veřejné správy a zajišťuje agendy, které mu jsou svěřené státem jako je vydávání osobních dokladů, vyplácení sociálních dávek nebo sjednávání stavebního povolení. Dále zajišťuje služby jako je péče o město, sociální služby nebo kultura. Magistrát města Hradec Králové je mimo jiné rozdělen na tři různá pracoviště.

V čele celého magistrátu stojí Primátor. Jednotlivé úseky – odbory magistrátu řídí Náměstci primátora a za chod celého magistrátu zodpovídá vedoucí tohoto úřadu Tajemnice.

Hodiny pro veřejnost, tedy úřední hodiny jsou stanoveny od pondělí do pátku v ranních a odpoledních hodinách. Po osobní domluvě s daným pracovníkem je možné uskutečnění osobní schůzky i mimo úřední hodiny. Objednávkový systém, který naleznete na internetových stránkách nabízí objednání si osobní schůzky přímo v budovách Magistrátu města. Magistrát města je vybaven bezbariérovým vstupem a bezbariérovým výtahem a to ve všech budovách Magistrátu města Hradec Králové.

Každý týden dostávají všichni občasné do své poštovní schránky tištěný zpravodaj radnice a jeho elektronickou verzi naleznete i na internetových stránkách.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Živnostenský úřad Hradec Králové

Živnostenský úřad se nachází na ulici Střelecká, kde zároveň probíhají úřední hodiny, které jsou od pondělí do čtvrtka v ranních a odpoledních hodinách. Mimo úřední hodiny si lze po dohodě domluvit osobní schůzku s patřičným zaměstnancem. Adresa pro korespondenční poštu je přímo na Magistrátu města Hradec Králové na adrese Československé armády.

Živnostenský úřad vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí kontrolu dodržování povinností, které jsou stanoveny živnostenským zákonem na základě ustanovení zvláštních předpisů, které se vztahují k živnostenskému oprávnění ( provozování živnosti ). Mimo jiné provádí kontrolu pravosti podpisů a jiných listin.

Mimo jiné také živnostenský úřad ruší živnostenské oprávnění, ale pouze na základě žádosti majitele, ukládá pokuty v případě porušení živnostenského zákona, vede agendu zemědělských podnikatelů, vydává rozhodnutí k prodeji na tržních místech a to v celém kraji a schvaluje provozní řád tržnic a jejich změn a zároveň se stará o veškerou administrativu tržnic a dohled nad nimi.

Dále samozřejmě provádí činnost o ochraně spotřebitele. V tomto případě kontroluje i ty nejmenší detaily, které jsou s nákupem nebo s prodejem zboží spojené, jako jsou například doklady, které je třeba vystavit ihnd po zakoupení nebo prodeji zboží – faktura, daňový doklad nebo správně vypsaný paragon.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Pracovní úřad Hradec Králové

Úřad práce se nachází v Hradci Králové na ulici Wonkova a úřední hodiny jsou od pondělí do pátku v ranních a odpoledních hodinách. Úřad práce nejen zajišťuje pracovní místa, ale především vede evidenci všech nezaměstnaných osob v České republice. Stanoviště úřadu práce v Hradci Králové zajišťuje práci a vede evidenci nejen v samotném městě, ale i v jeho okolí jako jsou města Jičín, Náchod nebo Rychnov nad Kněžnou.

Úřad práce zajišťuje nejen všechny výše uvedené body, ale především plní všechny úkoly v oblasti zaměstnanosti, zajišťuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, vyplácí státní sociální podpory a zajišťuje veřejnou evidenci všech volných pracovních míst v daném kraji.

Pokud aktivně hledáte práci je zde také možnost podívat se na veřejnou listinu, kterou zprostředkovává úřad práce. Listina je k vidění nejen přímo na pobočce úřadu, ale i na jejich internetových stránkách poté co si sami naleznete příslušný úřad v kraji. Jedná se o pracovní místa všeho druhu jako je učitel, údržbář, právník nebo administrativní práce. O daném zaměstnání se rovnou můžete informovat přímo na přepážce úřadu, kde vám budou zodpovězeny některý dotazy. Kontaktní pracoviště lze kontaktovat kdykoli v libovolném čase a to pomocí elektronické podatelny nebo po telefonu.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

Celní úřad Hradec Králové

Celní úřad se nachází v Hradci Králové na ulici Vážní. Úřední hodiny jsou od pondělí do pátku v odpoledních hodinách.

Úkolem celní správy je stejně jako u každého jiného státu kontrola a ochrana domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží ze zahraničí a zároveň dohlíží na to, aby toto zboží nebylo zdravotně nezávadné a neohrožovalo životy nejen občanů, ale i zvířat nebo rostlin. Celní správa kontroluje doklady, které jsou potřebné k vývozu nebo dovozu do zahraničí, kontroluje povolenou hmotnost vozidla a největší povolené rozměry vozidel, vede evidenci o kontrolovaném a zboží a zároveň pátrá po zboží, které uniklo kontrole, zajišťuje prodej zboží, na kterém je celní zástavní právo a zajišťuje prodej uskladněného, zabaveného zboží, pokud je mu to povoleno státním předpisem.

Mimo jiné celní úřad vykonává kontrolu zaměstnanců, kteří jsou v České republice zaměstnáni a jsou to cizinci mimo Evropskou unii. Kontrola spočívá v tom, že každá tato osoba musí být zaměstnána podle právních platných předpisů. Dále celní úřad zajišťuje kontrolu v oblasti silniční dopravy a to tak, že kontroluje platné dálniční známky na příslušný rok, kontroluje nebezpečné náklady nebo zajišťuje celkový dohled nad všemi vozidly, které vezou nadměrný náklad.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář

FC Hradec Králové

FC Hradec králové je fotbalový klub Hradec Králové, který sice v současné době příliš úspěchy nesklízí, ale v minulosti se o nějakou cenu nebo umístění rozhodně zasloužil. Tento fotbalový klub hraje na královéhradeckém fotbalovém stadionu v Malšovicích. Tento stadion se může pyšnit tím, že patří mezi největší stadiony v České republice, ale i přes jeho kapacitu diváků se využívá pouze několik tisíc míst pro sedící diváky.

Tento fotbalový klub vznikl před více než sto lety a za celou dobu své existence se zasloužily o několik titulů. Mimo jiné se zúčastnily i Ligy mistrů, kde se ve čtvrtfinále utkali i s FC Barcelona. V té době se ještě žádný fotbalový český tým tak daleko nedostal.

Všesportovní stadion, na kterém trénuje Hradec Králové a jeho domovskou základnou je opravdu dominantou městské části Malšovice. Jinak se také stadion nazývá jako stadion Pod Lízátky a to především kvůli osvětlovacím panelům, které má, protože mají tvar lízátek a každé z nich váží asi 45tun a tyčí se do výšky 55 metrů. Stadion je jen díky své opravdu vysoké kapacitě největším v České republice vůbec, ale údajně nevyhovuje standardům UEFA a FIFA a proto se magistrát rozhodl, že se na něm provede rozsáhlá rekonstrukce.

Vložil Sport | Štítek , , | Zanechat komentář

Zimní stadion Hradec Králové

Zimní stadion se nachází v Hradci Králové nedaleko historického centra. Je to víceúčelové sportovní zařízení, které je možné využívat po celý rok nejen pro sportovní, ale i pro společenské a kulturní akce. Základním sportem, který je vykonáván na zimním stadionu je samozřejmě lední hokej. Tomuto sportu slouží nejen stadion, ale i všechna jeho další zařízení jako jsou šatny, ošetřovna nebo posilovna. Pro hokejová mužstva je zde zařízeno celkem devět plně vybavených šaten s vlastním sociálním zařízením. Zároveň je zde k dispozici i druhá ledová plocha, která je stejně krytá.

Posilovna je vybavena veškerým potřebným sportovním nářadím a pro gymnastické cviky je zde jedna ze stěn osazena zrcadly. Kromě hokejistů posilovnu využívají i místní kulturisté. Pro různé kulturní a společenské události je možnost na ledovou plochu přemístit podium, které je možné stavět v různých výškách. Zimní stadion zároveň zajišťuje ubytování hotelového typu. Každý z pokojů má své vlastní sociální zařízení s možností využití přistýlek.

Zimní stadion v Hradci Králové je domovským stadionem pro HC VCES Hradec Králové. Mimo jejich tréninků a zápasů zde probíhají i tréninky jiných hokejových týmů.

Na zimním stadionu zároveň probíhá i veřejné bruslení, které se obvykle koná ve večerních nebo odpoledních hodinách.

Vložil Sport | Štítek , , | Zanechat komentář